MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1994 A 1995

________________________________________________________________

ANY 1994President: Eduard Micó i Seguí
Secretari: Josep Francesc Pisá i Tomas
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Isolina Verdeguer i Soler
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Classes de peixos"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Pirotècnia Altura
Delegat d'Infantils: Eduard Alacreu i Crespo
President Infantil: Eduard Alacreu i Gimeno
Fallera Major Infantil: Raquel Gimeno i Mocholí
Lema: "Temàtica de chicalla".
Les falles est any costaren un total de 1.366.000´- pessetes.

En est eixercici Junta Central Fallera organisà el Primer Campeonat de Canut a través de la seua delegació de Festejos, al que esta comissió fon inscrita. Les partides es realisaren el dia 17 d'octubre pel matí en els Vivers Municipals de Valencia, sent els nostres jugadors Francesc Verdeguer i Ballester i Ramon Gimeno i Cuesta, que s'alçaren en la victòria.

La falla s’inscrigué en el concurs de Play-Back que organisa J.C.F., aixina com al de presentadors que per primer any i paralelament a l’atre realisá l'ent faller, el grup interpreta el número de Play-Back "One", sent la presentadora Anabel Alabau i Vilanova qui ixqué guanyadora del dit concurs, presentant la gran final en la Sala Canal de Pinedo, el dia 13 de novembre, rebrent una placa commemorativa de tal acontenyiment.

El dia 23 de novembre, a les 22:30 hores, en la Sala Kataoria de Catarroja, es celebrà el sopar de l'elecció de la Fallera Major, fent de jurat la Junta Directiva en el beneplàcit de l'Assamblea General, com ve sent habitual; recaiguent dit carrec en Maria Isolina Verdeguer i Soler.

Les presentacions de les Falleres Majors i les seues respectives Corts d'Honor, com en anys anteriors, té lloc en la Sala Kataoria de Catarroja, el dumenge, dia 27 de febrer, als 11 del matí.

S'inícia l'acte, en la presentació de la Fallera Major Infantil, Raquel Gimeno i Mocholí, en l'aproposit titulat: "El conte de la Fallera Major dormint", original d'Eduard Alacreu i Crespo; l'exaltació estigue a carrec del mantenedor David Tamarit i Cañibano.

Després d'uns minuts de descans tingué lloc la presentació de la Fallera Major, Maria Isolina Verdeguer i Soler en "La ilusió d'un ninot", apropòsit en guió original d'Antoni Alabau i Castrillo, actrius del mateix, Maria Josep Gimeno i Minguet i Anabel Alabau i Vilanova, que ademés foren les encarregades de l'exaltació de Maria Isolina.

La delegació d'infantils participà a lo llarc del present eixercici, en els diversos concursos que organisa la Delegació d'Infantils de J.C.F., com és el de declamació, el de presentacions, el de Play-Back en la cançó "Calendari d'amor", en el de belems en la modalitat Tradicional Categoria B, en el de dibuix, aixina com en el Festival que es celebrà en el parc aquàtic Aquasol de Cullera.


També s'han organisat concursos de regim intern, com són, el de canut, parchis, escacs, dominó, dames, disfrassos, actuaren en play-back, se feren cucanyes i paelles, etc.

I com els majors no podien ser menys, també organisaren els seus campeonats com són el de truc, dominó, canut, parchis, butbito, paelles, discoteca mòvil. Actuaren les orquestes Espiral el dia 18 i el dia següent l'orquesta ‘Revolución’.

El cens en est eixercici és de 297 persones repartides de la següent forma; chiquetes 94, chiquets 74, fallers 68 i falleres 61.

Es tanca l'eixercici en un superàvit de 1.054.963’- pessetes, en el capítul de gasts es varen pagar 18.078.001´- pessetes.

No podem deixar de recordar a Francesc Planells i Gimeno, qui fon President Infantil molts anys, que morí en accident de tràfic el dia 8 d’agost de 1993.

________________________________________________________________

ANY 1995President: Vicent Ramon Quilis i Sáez
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Cristina Marti i Tamarit
Artiste Falla: Antoni Rafel Sánchez i Navarro
Lema: "Lluitant per algo"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Bronchu Germans
Delegat d'Infantils: Eduard Alacreu i Crespo
President Infantil: Raül Quilis i Tamarit
Fallera Major Infantil: Lorena Pérez i Puchades
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda
Lema: "Que passa en el món"

La Banda de Música és contractada per als dies de falles per un import de 800.000.- pessetes, en el que s'inclou l'acte de la provessó de la Festa de la Verge del Rosari.

Les falles es varen contractar en un total de 1.321.000´- pessetes. La falla gran estigué inclosa en la Secció Quarta "A"

A partir d'este eixercici inclòs, Junta Central Fallera es feu carrec dels pagaments de Drets d'Autor que es produien en els actes de Presentacions Falleres, ya que fins ara eren les propies comissions qui tenien que pagar el dit impost.

La comissió s'inscriu en el segon Campeonat de Canut que organisa J.C.F., formant parella Francesc Verdeguer i Ballester i Eduard Micó i Seguí quedant subcampeons.

La presentació se feu com venia sent habitual en la Sala Kataoria de Catarroja, el dia 12 de febrer de 1.995 a les 11 del matí. En l'apropòsit titulat: "Hem de fer la presentació", sent l’autor Eduard Alacreu i Crespo, s'inícia la Presentació Infantil a carrec d'Anabel Barcenas i Lladró; Maria Ampar Alemany i Lladró fon la mantenedora que feu una excelent exaltació a Lorena.

La presentació de Cristina, la nostra Fallera Major, fon responsabilitat de Fany Soler Barbera, l'exaltació estigue a carrec de Josep Ramon Salvador. Esta s'inicià en l'obra, "Flors i flames", guió original de Vicent Chasán Tamarit dirigida per ell mateix, en el que es rememorava al gran músic Vivaldi i les seues famoses Quatre Estacions que interpretaven les falleres en els seus versos.

En honor a la veritat, hi ha que dir que el Senyor Chasán feu un decorat magnífic en suro blanc, pero el problema és que casi nos quedem a soles, puix la presentació acabà prop de les cinc de la vesprada.

Est any la Falla de Castellar participá en la Cavalcata del Regne, a l'igual que totes les Falles del sector, en el títul: "Pedanies de l'Horta Valenciana". En primer lloc desfilà el carro de la murta, que és la presència viva de les aromes de la nostra Devesa en les festes populars de la nostra terra, tirant d'ell, havia una reata de cavalleries. A continuació ix un carro en verdures i atres productes del camp, conduït per carreters, abillats tots ells a l'antiga usança, i arrastrat per atra bonica reata de tretze cavalleries. Totes elles perinfollades en les seues millors guarnicions. Estes cavalleries pertanyien a la Societat de Tir i Arrastre Sant Antoni Abad de Castellar-Oliveral. Els llauradors obsequiaven als assistents en unes chicotetes mostres dels seus productes. També apareix una escena cuinant un all i pebre en el seu calder de ferro colat, el trípode, una botija, una cetrill i la bota de vi. Després apareixen unes jovens parelles de llauradors en els seus trages de gala i la bellea de la nostra clàssica grupa del camp valencià a l'antiga usança, formant un ramellet de dihuit persones típicament vestides Tancant est extraordinari desfile, apareix una carrossa portant ferramentes de llaurar dels utilisats antíguament en els camps de les nostres hortes com són el forcat, l'entauladora, etc.

L'exaltació de les Falleres Majors del sector es realisa el dia 6 de març, en el Saló Kataoria II de Benetússer, precedida d'una sopar de germanor. El sector Pobles del Sur se torna a vestir de gala al tindre atra Fallera Major de Valencia, en este cas infantil, la chiqueta Ana Belem Ferrer i Chardí que pertanyia a la Falla del Palmar.

Se participà en el Concurs de Belems de Junta Central Fallera, en el de Play-Back i en el de Dibuix, Pintura i Tinta Chinesa. En el concurs de dibuix s'obte el 2º premi en la categoria A. També es participà en el Concurs de Dibuix Infantil que organisàel nostre sector, aixina com en el campeonat de canut per a majors organisat per esta comissió. S'organisen concursos de regim intern de joc de l'oca, escacs, dames, parchis, truc i canut. Els majors realisen campeonats de truc, dominó, parchis i canut femení i masculí.

Después d’una llarga malaltia, el dia 7 de febrer mor Salvador Navarro i Dasí, qui fon President d'esta comissió alguns anys.

En les festes falleres hague lo habitual; cucanyes per als més chicotets, futbito per als majors, sopars d'entre pa, play-backs a carrec de membres de la comissió, bunyols per al que s'acoste a vore cremar la falla infantil, verbenes, etc.

Cal destacar el dia 14 per la nit que hague teatre a carrec de la Falla Raval -Sant Agusti de Cullera. La nit de la ‘plantà’, "arrós en fesol i napas" guisat per Manolo Velarte i el dia 18 a les 23 hores, gran espectàcul de varietets tenint coma artiste invitat a Joan Bau.

La comissió tancà l'eixercici en 90 fallers majors, 69 falleres majors, 75 fallers infantils, 94 falleres infantils.

En un montant en el capítul de gasts de 28.799.578´- pessetas se tancà l'eixercici en un superàvit de 1.836.080´- pessetas.

El dia 4 de març de 1995, després de més de tres anys de treball, s’inaugurà la nova seu de Junta Central Fallera, sent President de la mateixa En Santiago Cerviño.