MENU
HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1991 A 1993

________________________________________________________________

ANY 1991President: Eduard Micó i Seguí
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Anabel Alabau i Vilanova
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Polvera de coses i el carrer"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar.
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat Infantil: Francesc Verdeguer i Ballester
President Infantil: Oliver Verdeguer i Roca
Fallera Major Infantil: Maria Ampar Mocholí i Alabau
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda
Lema: "Tot fon un somi"

El grup artístic de la falla participà en el concurs de teatre que organisa Junta Central Fallera tots els anys, en l'obra en dos actes titulada: “Balada per a tres inocents”, que obtingue el quint premi.

En un principi no estava previst que actuara la falla en este concurs a l'estar com a reserva, ya que a soles podien participar 12 comissions, pero es donà la circumstància que es retirà una de les falles que estaven seleccionades, per lo que entrà a formar part de les actuants.

Est any el que rep el Bunyol d'Or en Fulles de Llorer i Brillants és Enric Llop i Aznar de mans de la Fallera Major de Valencia, en un acte realisat a tal efecte en la Sala Xuquer de Valencia.

Els membres de la comissió infantil que participaren en el concurs de declamació que la Delegació d'Infantils de J.C.F. organisa, s'alçaren en el 3º premi de la Categoria B.

La falla infantil ubicada en la Secció 4ª obtingue el 10º premi dels que otorga J.C.F. i premi a la "Millor Falla” dels guardons que concedix la Junta Municipal de Russafa.

La Comissió cuinà 4 paelles per "als yayos" del poble, en el Festival de Paelles que organisà Junta Central Fallera en el caixer del vell riu Túria.

El marc de la presentació torna a ser el de la Sala Kataoria de Catarroja el dia 21 de febrer. Es tancà l'eixercici en un superàvit de 67.201´- pessetas.


________________________________________________________________

ANY 1992President: Eduard Micó i Seguí
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Anabel Gimeno i Rodrigo
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: “L'art de chuplar”
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Vicent Sangerman i Alacreu
President Infantil: Raül Sangerman i Gabaldón
Fallera Major Infantil: Carmen Maria Cervera i Alabau
Lema: "El viage ensomiat"

El jurat de falles infantils té a be concedir-nos el 7º premi de la Categoria 6ª.

Després de tots els ensajos i preparatius, el dia 28 de febrer de 1.992, als 10 de la nit dona començament, en la Sala Kataoria, com ve sent habitual, la presentació de la Fallera Major i la Fallera Major Infantil i les seues corts d'Honor respectives. Primer la començà la comissió Infantil, fent de presentadora chiqueta Immaculada Navarro i Agudo i el mantenedor fon el chiquet Eduard Alacreu i Gimenez.

Per a la presentació de la Fallera Major, s'escrigué un apropòsit titulat "Festa Fallera", en el següent repartiment: "Yayo", Vicent Sangerman i Alacreu; "Neta", Irene Navarro i Tatay, ells mateixa feren de presentadors. Al finalisar l'acte es cantà l'Himne Regional com és preceptiu en qualsevol presentació fallera.

En novembre de 1.991, Junta Central Fallera fa una nova reestructuració de sectors quedant el sector Poblats del Sur, com seguix: Falla Glòria -Felicitat -Tremolar (Oliveral), Falla Plaça Verge de Lepanto (Castellar), Falla Plaça Joan Bautista Valldecabras (El Palmar), Falla Mossén Josep Conca -Pinedo, Falla Riu Segura -Forn d'Alcedo, Falla Maria Ros -Manuel Iranzo, Falla Pinedo -Tres Camins, Falla Hellín -Pere de Lluna ( La Torre), Falla El Perellonet, Falla El Campot (Albufera) i Falla Ambarcador -Historiador Beti (El Saler).

En una reunió del sector Poblats del Sur, celebrada en el casal d'Ambarcador -Historiador Beti, el dia 27 de Giner de 1.992, s'acorda formar una Agrupació entre les fallesdel sector en la denominació Agrupació Poblats del Sur, de la que formem part.

Un atre any més, participem en el festival de paelles que organisa Junta Central Fallera, com sempre en el vell caixer del riu Túria, per a portar a totsles persones d'edat que volgueren acodir per a degustar les 4 paelles que se cuinaren. El 6 de març, es celebrà l'exaltació de les Falleres Majors del sector, en la Sala Kataoria II de Massanassa.

Concorrem al concurs de play-back infantil de Junta Central Fallera en la cançó “La Maredeueta”, interpretada per la chiqueta Sari Marí i Taberner.

La Penya Taurina de Castellar, que en aquell temps estava en el Bar Canet, nos inviten a l'homenage que dita penya li oferí al torero Paco Camino, a la que acodiren les Falleres Majors i Presidents vestits en els trajes de gala.

Es presenten les candidates per a l'elecció en el .sector per a la Cort de la Fallera Major de Valencia, estes són Anabel Alabau i Vilanova i Maria Ampar Mocholí i Alabau. Est acte es realisà en la demarcació de la falla Tres Camins -Pinedo, eixint elegida per a representar al sector en la final a Anabel Alabau.

En un montant en el capítul de gasts de 17.144.465`-pessetes, es tanca l'eixercici en un dèficit de 17.985´- pessetes.

________________________________________________________________

ANY 1993President: Eduard Micó i Seguí
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Lluïsa Mercé Mari i Taberner
Artiste falla: Rafel Planells i Alagarda
Lema: "L’horòscop"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Eduard Alacreu i Crespo
President Infantil: Blai Gimeno i Mocholí
Fallera Major Infantil: Roser Mari i Taberner
Artiste Falla Infantil: Rafel Planells i Alagarda
Lema de la falla: "Nadals"

L'artiste que la comissió decidix contractar per ad est eixercici és Rafel Planells i Alagarda, tant per a la falla gran com per a l'infantil. La gran en el lema "El horòscop" que estigue ubicada en la Secció Quarta "A" i en el tema, "Nadals" l'infantil, situada en la Secció Novena. Les dos falles costaren un total de 1.375.000´- pessetes

Es presenten les candidates per a la Cort d’Honor de la Fallera Major i Fallera Major Infantil de Valencia a Carme Maria Cervera i Alabau i Anabel Gimeno i Rodrigo respectivament. En la preselecció realisada pel Sector el dia 11 de juliol de 1992 en la demarcació de la falla del Saler, foren elegides les nostres candidates.

La següent fase es realisà el 15 de novembre en la Fira de Mostres a on Carmina fon elegida component de la Cort d'Honor de la Fallera Major Infantil de Valencia, sent la primera chiqueta que ha tingut l'honor de representar a la nostra comissió infantil en un lloc tan privilegiat.

La elecció de la Fallera Major tingué lloc en la Sala Kataoria de Catarroja, sent el jurat la Junta Directiva en el vist i plau de l'Assamblea General, i les candidates les falleres noves d'eixe any, com es norma en esta comissió.

La presentació de les nostres Falleres Majors i les seues respectives Corts d'Honor, es realisà el dia 12 de Febrer, a les 10 de la nit en la Sala Kataoria de Catarroja, donant-se la circumstància que són germanes.

L’exaltació de la Fallera Major Infantil, estigue a carrec d'Eduard Alacreu i Giménez en la colaboració del Grup de Danses "El Piló" de Burjassot i en la major realisaren esta trevall, Francesc Tatay i Minguet i Maria Josep Gimeno i Minguet, fent de mantenedora Anabel Alabau i Vilanova.Tinguérem l'honor de contar entre nosatres en la presentació a la Fallera Major Infantil de Valencia i la seua Cort d'Honor.

Com en anys anteriors la Comissió participà en el Festival de Paelles que organisà Junta Central Fallera, el dia 28 de febrer en el vell caixer del riu Túria, convidant a totes les persones de la tercera edat que volgueren acompanyar-nos, cuinant unes quantes paelles.

El dia 5 de març, als 22 hores, es realisà en una gran sopar per a efectuar l'exaltació de totes les Falleres Majors del sector Poblats del Sur, en la Sala Jardí de Pinedo, a est acte, les Falleres Majors de la nostra Comissió foren acompanyades per un nutrit grup de fallers i falleres de la Comissió.

Per invitació de la comissió infantil, nos visità la Fallera Major Infantil de Valencia de la qual Cort d'Honor, com hem dit, formava part Carmen Maria Cervera i Alabau, que fon la nostra Fallera Major Infantil l'eixercici passat.

El jurat de l'exposició del ninot otorgà el premi al Millor Ninot Infantil de la Secció Novena al presentat pel nostre artiste, el primer premi que rep la falla infantil d'esta naturalea.

La delegació d'infantils participà a lo llarc del present eixercici, en els diversos concursos que organisà la Delegació d'Infantils de J.C.F., com és el cas del concurs de Play-Back, en el de dibuix, el de declamació i el de belems en la Categoria B.

Els dies de falles se feren cucanyes, un campeonat de canut per a chiquets i chiquetes i un festival infantil per als més menuts Per als “chiquets majors" una carrera ciclista organisada per la Penya Ciclista Castellar i patrocinada per la Comissió, exhibició de Taikon-do, play-back a carrec de la comissió, concurs de paelles, discoteca mòvil i karaoke.

La comissió acavà l'eixercici en un total de 153 persones en la comissió major, de les que 85 són fallers i 68 falleres, la comissió infantil la formen 165 chiquets dels que 70 pertanyen a la comissió masculina i 95 a la femenina.

En un montant en el capítul de gasts de 15.556.230`-pessetes, es tanca l'eixercici en un superàvit de 35.742´- pessetes.

Per un Acort Plenari a instàncies del 1º Tinent d'Alcalde en aquell temps En Vicent González i Lizondo, a la vegada Regidor de Fires i Festes i per lo tant President de Junta Central Fallera, l'Ajuntament decidix el 20 de novembre de 1992, rehabilitar lo que era la presó de Montolivet per a convertir-ho en la moderna seu del màxim organisme faller.