MENU
HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1987 A 1990

________________________________________________________________

ANY 1987President: Salvador Navarro i Dasí
Secretari: Antoni Alabau i Castrillo
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Eva Rodrigo de la Concepció
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Marcant el temps i accions (Ahir i Hui)"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez Banda de música: Banda de Música Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Pirotècnia Caballer, S.A.
Delegat d'infantils: Ramon Gimeno i Alacreu
President Infantil: Josep Vicent Gimeno Cuesta
Fallera Major Infantil: Isolina Verdeguer i Soler
Artiste Falla: Rafel Planells
Lema: "L’escola"

El tesorer presenta un presupost per a l'eixercici en curs de 4.708.500.- pessetes que és aprovat per l'Assamblea General.

El grup de teatre de la Falla de Castellar fon contractat per l'Exim. Ajuntament de la Pobla per a que actuarà en la II Semana Cultural de eixe poble, aixina com l'escenari construit per esta comissió, per al dia 5 d'agost de 1.986, representant el sainet "Visites de l'atre món", original de Rafel Gayano i Lluch i dirigit per Eduard Alacreu.

L'exit fon notable, puix els dos mil persones que havien en el Parc Municipal, rigueren i aplaudiren molt durant la representació, i al final, els artistes tingueren que eixir dos vegades a saludar, puix els aplaudiments no cessaven.

Al acabar la representació el Director fon personalment felicitat per l'Excm. Alcalde, el coordinador de la Semana Cultural i el President de la Falla "El Trinquet", per l'excelent llabor dels artistas i el bon montage del sainet.

El grup de teatre també participà, el dia 10 de Novembre en el Teatre Talia, en el concurs que organisa Junta Central Fallera, en l'obra "El drama de la bolseria".

En novembre de 1986, mor Antoni Ginés i Martínez. El poble de Castellar s'encondolí per la pèrdua d'u de sons fills més notables i conegut en l'ambient faller.

Fon faller d’esta comissió en la decada del anys 40 i 50, autor de molts llibrets de falla, dels que en moltes ocasions fon guardonat per Lo Rat Penat i la seua poesia figura en "La Coronació poètica de la Verge dels Desamparats”. En esta comissió ha participat des de fa molt de temps, fent el llibret i fon autor d'infinitat de versos per a moltes falleres en les seus presentacions. Poc abans de morir entregava a la falla un any més, la redacció del llibret de l’eixercici en curs.

La Falla Plaça Verge de Lepanto, li dedicà, en la primera ocasió de caràcter oficial que tingue un homenage pòstum en la seua memòria i fon en la Presentació de la Falleres Majors d’est any en la que la Musa de la Flor Maria Amapr Gimeno i Minguet li dedicà la seua poesia escrita per Na Leonor.

En giner es contracta a l'orquesta Lupo, a través d'Espectàculs Europa, per als dies de falles.

Est any la presentació infantil canvia de marc i de sistema. Es realisà independent de la comissió major i va tindre lloc en la Sala Canal el 28 de desembre a les 11 del matí, posant en escena l'apropòsit "Un faller més", interpretat per Jose Vicente Gimeno, Vicente Canet, Anabel Alabau i Anabel Gimeno, els presentadors foren Yolanda Orta i Maria Josep Alemany al mateix temps feren de presentadores i mantenedores.

El dia 8 de març tingue lloc la sèptima volta a peu a Castellar, organisada per la Delegació de Deports, sent un exit de participació. Per ad est event es edità una revista

________________________________________________________________

ANY 1988President: Salvador Navarro i Dasí
Secretari: Daniel Aznar i Tamarit
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Dolors Rubio i Alonso
Fallers d'Honor: Encarna Orient i Martínez i Josep Torres i Costa
Artiste Falla: Juan Roig i Arnal
Lema: "A hora i en l'hora"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar.
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat Infantil: Ramon Gimeno i Alacreu
President Infantil: Josep Vicent Gimeno i Cuesta
Fallera Major Infantil: Maria Teresa Gimeno i Mocholí
Lema: "A la lluna de Valencia"

En Junta General s'aproba que les dònes casades poden apuntar-se a la falla en els mateixos drets i obligacions que les demes falleres.

En est eixercici la comissió infantil recull varis premis, a saber, el grup de teatre infantil, en el sainet "Colombaires de profit", dirigit per Eduard Alacreu, obtingué el sèptim accésit del concurs que la Delegació d'Infantils de Junta Central Fallera organisa tots els anys, ademés el chiquet Josep Vicent Gimeno i Cuesta obté el 1º accèssit com a actor pel seu paper en esta obra.

La falla obtè el 2º premi de la Categoria Segona C i el 1º d'Ingeni i Gràcia. Per la puntuació obtinguda degut a l'intensa activitat que se generà en la comissió infantil feu que li concediren el premi 61 de Llavoriositat Fallera.

La presentació torna ha fer-se conjuntament en l'Escoles de Sant Josep el dia 27 de febrer, posant en escena el sainet "La rosella".

Els balls en els dies de falles foren amenisats per l'orquesta "Show 88"

________________________________________________________________

ANY 1989President: Josep Marià Casquete i Guillem
Secretari: Daniel Aznar i Tamarit
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Ampar Ortega i Caballer
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Històries"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar-Oliveral
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat Infantil: Francesc Verdeguer i Ballester
President Infantil: Oliver Verdeguer i Roca
Fallera Major Infantil: Immaculada Navarro i Agudo
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda.

La presentació es realisà en les Escoles Pies de Sant Josep, en l'Avda. Pio XII, 65 -Valencia, el 25 de febrer de 1.989 Començà la presentació infantil als 21:30 hores en l'aproposit titulat: “Fantasia d'una comissió infantil", original de Josep Maria Arnandis i Machí, seguidament els chiquets Irene Navarro i Tatay i Miquel Àngel Rubio i Alonso feren de presentadors de la Fallera Major Infantil, sent la mantenedora la chiqueta Maria Josep Alemany i Lladró, després d'un curt descans, s'inicià la presentació de Maria Ampar Ortega; foren els presentadors Pepa Planells i Gimeno i Maria Jesus Alonso i Crespo i el mantenedor Juliol Miquel Orta i Orient.

Al terme d'esta, es representà pel Grup de Teatre de la Comissió el drama "De retorn al allar",.actuant els següents actors del quadre artístic de la Falla:.Anabel Alabau i Vilanova, Reis Vivas i Ramos, Josep Vicent Orta i Orient i Xavier Aznar i Tamarit, baix la direcció de Eduard Alacreu i Crespo.

Est any el monument gran fon classificat en la Secció Segona "C", obtenint el sext premi, i l'infantil en la Secció Tercera.

Encara que la comissió infantil no tingué premi per la falla si que li concediren el 63 premi de Llavoriositat Fallera.

El 12 de març als 9:30 hores s'inicià el 8ª Volta Popular al Poble de Castellar i per la vesprada als 16 hores, carrera ciclista de "cadets", patrocinada per la Comissió i organisada per l'Unió Ciclista de Castellar.

En un montant en el capítul de gasts de 12.670.878´- pessetas es tancà l'eixercici en un superàvit de 173.258´- pessetas.

________________________________________________________________

ANY 1990President: Josep Marià Casquete i Guillem
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Aleixandre Alemany i Pérez
Fallera Major: Maria Ampar Verdeguer i Soler
Faller d'Honor: Carlos Gómez i Meri
Artiste Falla: Víctor López
Lema: "Cose d'hui"
Autor del llibret: Blai Furió i Vilanova
Banda de música: Unió Musical Santa Cecilia de Castellar
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat Infantil: Francesc Verdeguer i Ballester
President Infantil: Oliver Verdeguer Roca
Fallera Major Infantil: Cristina Marti i Tamarit
Artiste Falla: Rafel Planells i Alagarda
Lema : "Un dia de camp"

Baix la Direcció de Eduard Alacreu, el Grup de Teatre de la Falla Plaça Verge de Lepanto, se presentà al Concurs de Teatre Infantil de Junta Central Fallera, actuant el dia 12 de novembre de 1.989, en l'obra "De rebot", original d'Artur Casinos i Monto.

Est any repetim la presentació de les Falleres Majors en les E.E. P.P. Sant Josep de Valencia, el dia 24 de febrer de 1.990 a les 22 hores, actuant de presentadors, per a la Comissió Infantil, la chiqueta Verònica Sangerman i Gabaldón i el chiquet Ferran Grau i Cuesta, l'exaltació estigue a carrec de Patrícia Casquete i Caparroz.

En la presentació de Maria Ampar, feren de presentadors Maite Santabibiana i Alfonso i Josep Vicent Orta i Orient, actuant Juliol Miquel Orta i Orient de mantenedor.

La Fallera Major de Valencia li fa entrega del Bunyol d'Or en Fulles de Llorer i Brillants a Vicent Llop i Aznar, en un acte que es celebrà en el saló columnari de la Llonja; est és el màxim guardó que se li concedix al faller.

Est any el monument de la falla gran fon classificat en la categoria Secció Segona "C" i la falla infantil en la Secció Quarta

La comissió Infantil torna a obtindre premi en a l'apartat de Llavoriositat Fallera en este cas el premi 59, i el 4º accèssit en el concurs de belems en la Categoria Tradicional B.

Es tancà l'eixercici en un superàvit de 177.895´- pessetas, en un montant en el capítul de gasts de 12.670.916´- pessetas