MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1981 A 1983

________________________________________________________________

ANY 1981President: Antoni Alabau i Castrillo
Secretari: Josep Martínez i Escorihuela
Tesorer: Asensio Peris i David
Fallera Major: Maria Lluïsa Ferrandis i Monzó
Fallers d'Honor: En Rafel Perales i Escalante i Na Leonarda Camacho i Sánchez
Artiste Falla: Andreu Martorell i Segòvia
Lema: "Falta de garrot"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Llorejada Bande de Música de Vallada
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Francesc Planells i Caballer
President Infantil: Francesc Planells i Gimeno
Fallera Major Infantil: Clara Eugenia Arnandis i Merino.
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia

Est any canvia el sistema d'elecció de la Fallera Major a una forma més democràtica. Se reunixen en el casal de la Discoteca el segon dia de Nadal, la Junta Directiva en el vot de confiança de l'Assamblea General i es fa una votació entre les candidates a on ix la Fallera Major, recaiguent en est eixercici dit honor en la senyoreta Maria Lluïsa Ferrandis i Monzó.

Entre maig i juny de 1980 se realisà el VI congres General Faller, sent els congressistes d'esta Comissió Francesc Gimeno i Tomas i Antoni Alabau i Castrillo.

Una representació d'esta Comisió assistix, per invitació de les Clavarieses de la Verge dels Desamparats de l'Oliveral, a l'ofrena que li oferixen les seues devotes festeres.

Els fallers d'Honor nos envien una invitació a tots els fallers per a assistir a una dinar d'una forma molt peculiar.


“INVITASIO”
Vos eu dic en bon versar
La meua cuña i yo
aprofitem la ocasio
de convidar a dinar.

Ham pensat que una paella
esta be, mes perque no
vos portem en escursio,
i se anem a Morella
motiu de recordasio.

“MENU”
Entremeses de Pastor
que te uala en escabeche
Sopa de Pastor tambe
Vos eu certifica un meche
I un plat que es diu de ternasco

Chelat o colla de por
i ha vi tinto i bon café
i aquell que vullga licor
que pense, licor tindre
eu dic en satisfaccio
de tot aso donem fe
Lena el seu marit i yo.

I ma dona que també
participa, que collo.

I tots anàrem a Morella a on passem un dia en harmonia, gojant del païsaje, dels monuments i del poble en general, pero sobre tot del dinar que fon exquisit.

En aquell temps l'elecció de la Fallera Major de Valencia se feya en el marc incomparable de la Fira de Juliol. Ad est acte presentaven una candidata totes les falles que ho desijaven; d'entre totes elles es formaven grups i es feya una votació a on eixia elegida una de cada grup; d'entre totes les elegides se feya atra votació per a traure a la Fallera Major i la seua cort d'Honor.

En u dels pabellons d'esta fira i després de realisar diverses votacions en dies successius, fon elegida Fallera Major de Valencia Maria Ampar Marín i Morales qui fon Fallera Major d'esta comissió l'any passat.

La seua presentació tingue lloc en el Teatre Principal el dia 19 de febrer de 1981 a les 23 hores, escenificant les estampes valencianes: Serenata a la falla de la placeta i Dansa Valenciana de l’obra "A la lluna de Valencia" de Miquel Asíns i Arbó, actuà de mantenedor En Rafel Alberti.

Açó fon una alegria i una gran satisfacció, ya que era el primer cas que se donava en esta comissió, i que nos portà una série de privilegis, com fon el pujar a l'escenari el dia de la seua exaltació la nostra Fallera Major en el President i un nutrit grup de fallers i falleres per a rendir-li pleitesia, pujar a les Torres de Serrano el dia de "la crida", aixina com eixir els últims en l'Ofrena a la Verge dels Desamparats

.

El 13 de febrer es realisà la presentació de les Falleres Majors i les seues Corts d'Honor en la sala Albión als 22,30 hores, a la que assistí la Fallera Major de Valencia. Al ser la Fallera Major eixint Maria Ampar Marín que a la vegada era Fallera Major de Valencia, el protocol no li permitia actuar actuar com a tal, per lo que feu les seues funcions Maria Josep Ortega i Rodrigo, que fon Fallera Major dos anys abans, encara que al final encara apuja de particular a posar-li la banda de Fallera Major a Maria Lluisa.

A les presentacions, com a Maria Ampar les seues obligacions no li permitien acodir com a Fallera Major de la falla de Castellar, ocupava el seu lloc la Musa de la Flor del seu any, Maria Josep Gimeno Minguet.

El dia 14 de març, s'organisà la Primera Volta a peu al Poble de Castellar a on participaren majors i chiquets.

El dia 15 es celebrà l'acte de bendició de la Senyera, que fon donada per la Fallera Major Infantil, Clara Eugenia Arnandis i Merino; com és preceptiu, es baixà pel balcó del casal de la Palmera, per a portar-la a l'iglesia, els padrins foren Josep Adolfo Martínez i Maria Josep Gimeno, al terme de la bendició es feu un passacarrer per la barriada en totes les comisions de falla invitades per a acabar en el casal de la discoteca, a on se preparà un àgap per a tots els assistents.

Ad est acte, foren convidades totes les falles del sector, aixina com a tots els veïns del poble que volgueren assistir, també contarem en la preséncia de Ampar Marín com a Fallera Major de Valéncia acompanyada de la seua Cort d’Honor i atres membres de Junta Central Fallera.

El monument faller conseguix el quint premi d'Ingeni i Gràcia de la categoria Segona A.

En una reunió entre quatre amics, li proposaren a Enric Ginés si seria capaç de vendre en una paradeta com ho feya en la seua joventut, Enric els contestà que si ells feyen el quiosc ell en falles vendria cacau i tramussos, llepolies i els artículs propis de les paradetes com he feya abans.

I dit i fet, u posà la fusta, atre construi el quiosc, l'atre el pintà i Enric els dies de falles es possa a vendre com ho feya antany i al mateix preu que ho feya en aquell temps, la majoria d'artículs valien un chavo pero tenien que pagar en esta moneda si volien comprar-ho, hague tal afluència de clients de curta edat, que era per a qui estava destinat dit acontenyiment, que tenien que anar a demanar torn al casal, el exit fon rotunt.

El dia de Sant Josep per la vesprada, per a acallar alguns rumors de que si volia fer negoci en els chavos que cobrava en la paradeta, pujà a l'escenari que havia montat en la plaça en el President i la Fallera Major i agarrant el micròfon digué: "En este negoci hem segut particips tot el poble, aixina que anem a repartir-nos els dividents", i començaren a tirar totes les monedes que havia recaptat durant el temps que estigue oberta la paradeta.

Lo cert és que Enric Gines estigue gojant i recordant la seua joventut, i en que hague un temps en que eix era el seu mig de vida.

________________________________________________________________

ANY 1982President: Antoni Alabau i Castrillo
Secretari: Josep Martínez i Escorihuela
Tesorer: Asensio Peris i David
Fallera Major: Marina Canet i García
Fallers d'Honor: Enric Marti i Garéa i sa filla, Sonsoles Martín-Garéa i Pérez
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: “Expremedors i expremits”
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Llorejada Banda d'Almoradí
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Francesc Planells i Caballer
President Infantil: Francesc Planells i Gimeno
Fallera Major Infantil: Mònica Peris i David
Artiste Falla: La Comissió
Lema: "Païs d'estreles"

La falleta infantil la va fer la comisió, dirigits per Eduardo Alacreu (pare), home experimentat en la construcció de monuments fallers, colaborant el seu fill, Francisco José Ortega i atres fallers.

En est eixercici es celebrà el 50 aniversari de la comissió major. Per a celebrar tal acontenyiment es realisaren varis actes: una exposició gràfica de fotografies, bandes, etc. Es feu un quadre en totes les Falleres Majors que han existit en la comissió infantil, entre atres actes.

Enric Ginés nos proposá que férem Fallers d’Honor a Enric Marti i Garéa director en aquell temps de la casa discogràfica Columbia, i a sa filla Sonsoles Martín-Garéa i Pérez, home molt relacionats en el món de la música com és de supondre degut al seu carrec. Per mediació de N’Enric Martí el Mestre Josep Torregrosa va compondre la música del "Himne a Castellar" que escrigué Toni Ginés. La lletra es la següent:


HIMNE A CASTELLAR


Es Castellar un lloc de l'horta Sur
del Mare Nostrum prop i l'Albufera.
Lloc on la gent treballa pel futur
i on dona producció l'horta sancera.
I te part de marjal que arròs cultiva.
Te artistes, artesans i llauradors. Tots gent activa
en ses labors.

I ara et volem
ací lloar;
que junts estem
per Castellar.
Per tots volgút
es Castellar.
I ara et volem
acl lloar;

¡Sempre volgút!
¡Es Castellar!
Magnific Castellar, qui be et conéix,
quedar-se en tu per sempre ya volguera.

Que en este lloc de l'horta a qui ho meréix,
tractar sabem de la millor manera.

Plats tipics valencians ací oferim
que son de Castellar un vell tresor.
I a honor tenim
donar el cor.

I ara et volem
ací lloar;
que junts estem
per Castellar.
Per tots volgút
es Castellar.
I ara et volem
acl lloar;
¡Sempre volgút!
¡Es Castellar!

Sent Delegat de Festes, Eduard Alacreu i Crespo, s'organisà la Segona Volta Popular al Poble de Castellar el dia 14 de març de 1982, en un recorregut de 7.250 metros.

Sobre el funcionamment de les discoteques de les Comissions Glòria -Felicitat -Tremolar i la d'esta Comissió, se decidix en febrer del 82, anular l'acort que se prengué en octubre de 1.979, entre els Presidents de les dos falles, regint per lo tant l'anterior de data 17 d'abril de 1.963.

El llibret és premiat en el Primer Accèssit d'Autor Novell en el concurs de Lo Rat Penat.

En motiu del fi de curs escolar 1981-1982, la falla organisà la Segona Volta a peu al Poble de Castellar fent una série de carreres en el circuit urbà del poble, en la que participaren chiquets i chiquetes de 6 a 14 anys, repartits en 8 categories de les que obtingueren trofeus els primers de cada una d'elles, en una participació molt elevada.

La presentació es realisà en "la Sala Xuquer", en la que actuà el “Trio Acuario” com a artiste invitat.________________________________________________________________

ANY 1983President: Antoni Alabau i Castrillo
Secretari: Salvador Verdeguer i Gisbert
Tesorer: Bautista Bayona i Monrabal
Fallera Major: Pepa Planells i Gimeno
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
Lema: "Per la dòna"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Francesc Josep Ortega i Siurana
President Infantil: Francesc Planells i Gimeno
Fallera Major Infantil: Maria Ampar Verdeguer i Soler
Artiste Falla: Joan Roig i Arnal
El llibret obtingué el tercer accèssit en l’apartat de Autor Novell.

En una reunió celebrada en el casal de la Discoteca el segon dia de Nadal, com ya era costum i en el vot de confiança de l'Assamblea General, assistí com a jurat la Junta Directiva per a elegir, entre les catorze candidates, la Fallera Major, recaiguent est honor en la senyoreta Pepa Planells.

Est any tinguérem el plaer de contar com a Fallers d'Honor a Miquel Molla i Alacreu i Nativitat Rodrigo i Gimeno, qui fon fallera Major d'esta comissió en 1963. Són matrimoni i fills de Castellar, que feren honor a la seua distinció i esplendidea, dedicant nos estes paraules en el llibret: “Agraim la gran generositat demostrada per la Comissió al nomenar-nos fallers de Castellar i el gran honor recibit de poder desde aci, saludar a nostres veíns i dir-los a tots, que nos sentirem molt orgullosos de contar ab la seu amable amistad en estes inigualables Festes Josefines”.

La presentació de Pepa Planells i la seua Cort d'Honor, tingué lloc en la Sala Forsañ de Massanassa, actuant de mantenedor Josep Maria Arnandis i Machí. La novetat en esta presentació fon l'interpretació per primera vegada de l'Himne a Castellar, autor del qual és Antoni Ginés i Martínez en música del Mestre Josep Torregrosa, come m dit abans. Els professors de dansa feren una exhibició, aixina mateix interpretaren la representació de Micalet i Pilareta.

La presentació de la Fallera Major Infantil es realisà en el Cine Castellar

La falla gran es contractà en l'artiste Joan Roig i Arnal en un import de 875.000.- pessetes. Estigue classificada en la Secció Tercera "A", obtenent-se el primer premi de dita Secció per primera vegada en l'història de la falla, el segon d'Ingeni i Gràcia, menció de l'Agrupació dels Fogueres de Sant Joan a la millor falla de la secció i el tercer premi al llibret de la falla en la categoría de Autor Novell.

L'infantil tenia un presupost de 250.000.- pessetes, també la realisà Joan Roig i Arnal i fon classificada en la Secció Quarta, obtingue el segon premi de la seua secció i una menció del G. A. V.

També se creà un grup de dansa que participà en la presentació de la Fallera Major.

Ampar Olmos fon elegida com a candidata de la Comissió a la preselecció de la Cort d’Honorde la Fallera Major de Valencia i Paquita Tomas i Alabau candidata per a la Regina del Sector.

S'obri de nou la Pista Fallera Castellar, el dia 6 de novembre en l'entrada gratuïta.

La falla participà en la Gala Fallera que se celebre el dia 13 de març.

Forem convidats pels Clavaris de la Verge del Rosari per a participar en la cavalcata de la festa gran.

Se donà una aportació de 25.000.- pessetes, en diners i medicines, per als damnificats de la riuda del pantano de Tous, a través de la Creu Roja.

Junta Central Fallera celebrà el dia 6 de març, el Primer Festival Internacional de Paelles dedicat a les persones de la Tercera Edat, en la que esta comissió participe en el dit event.

Els passacarrers foren amenisats per la Banda de Música d'Almoradí, que costà 529.000.- pessetes. als músics havia que preparar-los el lloc a on dormir, per lo que se tingué que arreplegar de les cases particulars somiers, matalaps, llançols i mantes, cada u lo que tenia i podia, habilitant la Discoteca com a hotel.

El fòc costà 306.000.- pessetes i estigue a carrec de Pirotècnia Caballer, també se contractaren tres orquestes i una discoteca mòvil, per als dies de falles, en un import de 160.000.- pessetes.

En els dies de falles s'organisaren varis actes, entre ells, un concurs de disfrassos animat pel desaparegut Àngel Dasí, gran faller i gran colaborador en este tipo de festes, un campeonat de fulvito, verbenes, etc.

Es realisa la tercera edició de la Volta Popular al Poble de Castellar, organisada per Eduardo Alacreu, en la que participen grans i chicotets.

Les orquestes que amenisaren les verbenes foren: Geisser, Tranvía i Jambalaya.