MENU
LA NOSTRA HISTORIA

HISTORIA DE LA FALLA DE CASTELLAR
ANYS 1978 A 1980

________________________________________________________________

ANY 1978President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Tomas Pons
Fallera Major: Belem Marín i Camacho
Artiste Falla: Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
Lema: "Somis, cotilles i chafarderos"
Autor llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Banda de música de Titaguas
Pirotécnques: Vicent Caballer de Godella
Delegat d'Infantils: Alfredo Cano
President Infantil: José Antonio Bayona i Tomás
Fallera Major Infantil: Maria Josep Santamaría i Barberán
El llibret és premiat en el 1 accèssit en la categoría de Autor Novell.

La presentació est any canvià de marc i es celebrá en la Sala Albión, situat en el carrer de Jacinto Benavente.

Est any ocorrix un cas anecdòtic i estrany, el dia 19, quan tot Castellar estava dinant poc després de vore "la mascletà", se senten chillits pel carrer -la falla s'está cremant-, efectivament, tots eixim a la plaça i nos quedem atònits veent com la falla ardia pels quatre costats sense poder fer res per a evitar-lo.

El motiu d'este succes no s'ha pogut saber, pero al pareixer es preparà pel matí per a tindre-la a punt per a quan fora l’hora de cremar-la per la nit, se ompligue de cartons i papers, pero al disparar "la mascletà", al pareixer caigue alguna bolva encesa dins de la falla, aixó feu que poc a poc s’anaren agarrant els cartons i papers que havien en l'interior ajudats pel vent, que en poc de temps ardí sense remei tota la falla.

La Comissió no podia permetre que el poble se quedara sense la “cremà” de la seua falla a mijanit, i se posaren mans a l'obra, i a l'antiga usança, segons cantem en "el Faller", se posaren a arreplegar els trastos vells que el veïnat no volia, fent una verdadera montaña que ardí a l'hora de costum, per supost li posaren un lema a la falla en un cartell en el centre del recent creat monument faller que dia: FALLA ESTIL SIGLE XVIII.

________________________________________________________________

ANY 1979President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Tomas Pons
Faller d'Honor: Jaume Verdeguer
Fallera Major: Maria Josep Ortega i Rodrigo
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
Lema: "Per la nit tots els gats són parts"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
Delegat d’Infantils: Francesc Planells i Caballer
President Infantil: Francesc Planells i Gimeno
Fallera Major Infantil: Teresa Sánchez i Minguet
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
Premi del tercer accèssit al llibret en l'apartat d'Autor Novell.

En l'any 78, el Govern volia suprimir la festivitat de Sant Josep com a Festa Nacional, per supost tot el món faller, aixina com atres gremis i entitats protestaren enèrgicament i la Falla de Castellar no fon menys, enviant una carta el 19 de giner de 1.979 al President del Govern en estos termes: “Expreso mi mas enérgica protesta al Gobierno por la supresión de la festividad de San José, así como solicito su inclusión nuevamente, como Festivo Nacional, en el calendario laboral de 1.979”.

Est any la Comissió decidix fer President d'Honor a Jaume Verdeguer. En la seua salutació al poble nos conta que per ad ell u dels valors humans més grans que hi ha és l'amistat: “En tots els moments trists o dramatics, alegres o festius, es ab els amics quan de veritat ho son, ab els que et sents confortat, ajudat i ab els que la soledat, ya no pesa ni t'aclapara....... Jo soc home de sort. Tinc (sense mérit per la meua part) molts i bons amics i eixos amics, em demanen una salutació per a tots, des de les paginés d'este llibret de la nostra falla, feta ab ilusió i alegria....”

La presentació es tornà a celebrar en la Sala Albión, actuant com a fí de festa Betty Misiego, la cual va ser Fallera d’Honor de la nostra falla, desfilant en companyia nostra el día de l’ofrena.

________________________________________________________________

ANY 1980President: Francesc Gimeno i Tomas
Secretari: Vicent Llop i Aznar
Tesorer: Tomas Pons
President d'Honor: Francesc García i Ortega
Presidenta d'Honor: Na Leonor Perales i Escalante
Fallera Major: Maria Ampar Marín i Morals
Artiste Falla:
Lema: "Adeu a l'horta"
Autor del llibret: Antoni Ginés i Martínez
Banda de música: Llorejada Banda de Música de Vallada
Pirotécnic: Vicent Caballer de Godella
President Infantil: Francesc Planells i Gimeno
Fallera Major Infantil: Maria del Puig Carrión i Gimeno
Artiste Falla: Andréu Martorell i Segòvia
La falla obtingué el premi 29 de la Secció 2B i el 7 de Ingeni i Gracia.


Est any el President d’Honor fon Francesc García i Ortega de professió joyer, fill de Castellar. En el seu saluda en el llibret, nos deixe vore l'enyorança que sentia pel seu poble i lo agraït que estava a la comissió no a soles per tindre la deferència de nomenar-lo President d'Honor, també per brindar-li l'oportunitat d'abraçar a tots els seus veïns d'antany a través del llibret.

La Presidenta d'Honor fon Na Leonor Perales i Escalante, la primera Fallera Major d'esta comissió, nos diu en el saluda que feu a traves del llibret d’est any, "a esta gran família que es per a mi el poble de Castellar i la seua comissió fallera, per l'honor que me fan...".

El 29 d'octubre de 1.979, sent President de la Falla de Castellar, Francesc Gimeno i Tomas, i Josep Alapont i Timoteo de la Falla de l'Oliveral, en reunió celebrada en Junta Central Fallera, davant del Secretari General de la mateixa, En Pere Maroto i Borrego, acorden durant est eixercici, realisar ball simultaneament les dos Comissions, en les seues respectives pistes falleres, segons resa en el següent document: “Que sin perjuicio de lo pactado en el Escrito de Concordia formalizado en esta Junta Central Fallera por loa que fueron Presidentes de ambas Fallas en unión del que también fue Vicepresidente de la misma Sr. Collado, en el año 1963, pero habida cuenta del momento crítico por el que atraviesan en el plan económico, ambas Comisiones de Falla, es por lo que de mutuo acuerdo durante el presente Ejercicio, las dos Fallas realizarán baile simultáneamente en su respectiva Pista Fallera. Y al término de este Ejercicio los Presidentes de las dos referidas Fallas, de mutuo acuerdo y siempre con el mejor espíritu de "germanor fallera", decidirán lo conveniente en orden a la prórroga de este convenio, en la forma de realizar bailes en su respectiva Pista Falleras.

Ratificando el presente documento ambos Presidentes de Falla, en presencia de los Sres. Maroto y Domínguez. Leído por los presentes, se extiende por cuadruplicado, en los punto y fecha antedichos.”

La presentació tornà a fer-se en la Sala Albión, el 22 de Febrer, actuant un bon grapat d’artistes famosos. Feu de mantenedor Enric Ginés.

Les festes que s'organisaren en falles foren per als més chicotets cucanyes tots els dies de falles i verbenes els dies 17 i 18 per als majors, també tingue lloc una gran velada de varietets el dia 18, per a acabar l'eixercici faller el dia 19 en la 'cremà' de la falla gran.